Algemene voorwaarden

Wijzigingen zijn voorbehouden. Laatste wijziging februari 2020

Disclaimer & Algemene voorwaarden: Thinking outside your borders

Definities

 1. Thinking outside your borders: Thinking outside your borders, gevestigd te Diemen onder KvK nr. 74270850
 2. Klant: degene met wie Thinking outside your borders een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Thinking outside your borders en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als een privé persoon handelt.

 

art. 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Thinking outside your borders.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Door het sluiten van een overeenkomst erkent afnemer van onze diensten/producten deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 5. Wanneer in een aanvraag, opdracht of opdrachtbevestiging van een afnemer bepalingen of voorwaarden voorkomen die afwijken van of niet voorkomen in deze voorwaarden worden deze niet geaccepteerd, tenzij ze door Thinking outside your borders schriftelijk zijn aanvaard.

art. 2 Prijzen

 1. Alle prijzen die Thinking outside your borders hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Thinking outside your borders hanteert voor zijn producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Thinking outside your borders ten alle tijden wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Thinking outside your borders vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Thinking outside your borders, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Thinking outside your borders een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. Thinking outside your borders is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer da 10% hoger uit gaat vallen, dient Thinking outside your borders de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. Thinking outside your borders heeft het recht om prijzen dagelijks aan te passen. Afgesproken prijzen zullen hierbij gehanteerd blijven.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Thinking outside your borders prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met thinking outside your borders op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

art. 3 Offertes

 1. Alle offertes van Thinking outside your borders zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle offertes van Thinking outside your borders zijn geldig voor 30 dagen na de datum van uitgifte. Na het verstrijken van deze geldigheidsduur behoudt Thinking outside your borders het recht om de prijzen te wijzigen en/of de bestelling of dienst te weigeren.

art. 4 Levering

Momenteel werkt Thinking outside your borders enkel met online producten die direct bruikbaar zijn voor de klant.

art. 5 Relatie met Thinking outside your borders

Klanten gaan geen persoonlijke relatie aan met de medewerkers van Thinking outside your borders.

art. 6 Opzeggen/afzeggen

 1. Consulten dienen minimaal 48 uur van te voren worden afgezegd. Anders zullen de volledige consult kosten in rekening worden gebracht.
 2. Bij het afnemen van een product zoals, maar niet gelimiteerd aan, een e-book kan men aanspraak make op het herroepingsrechts binnen 14 dagen na aankoop. Producten dienen onbeschadigd teruggestuurd te worden en moeten nog herbruikbaar zijn voor wederverkoop.
 3. Uitzonderingen zijn de persoonlijke coaching plannen die op de klant worden afgestemd. Gezien dit een op maat gemaakt product betreft dat specifiek is afgesteld op de wensen van de klant. Hierbij zijn de volgende regels van toepassing: 70% teruggave bij annuleren binnen 7 dagen, 50% teruggave bij annuleren binnen 14 dagen, geen teruggave bij het annuleren na 14 dagen.
 4. Bijeenkomsten/Conferenties hebben een ander opzegtermijn. Indien er 30 dagen van te voren wordt opgezegd dan zullen de voorwaarden kosteloos ontbonden worden. Bij annulering in de 14 dagen voor de bijeenkomst/conferentie zal 50% in rekening worden gebracht. Hierna wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

art. 7 Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Thinking outside your borders gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Thinking outside your borders.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Thinking outside your borders zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan zijde van de klant, zijn de vorderingen van Thinking outside your borders op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Thinking outside your borders, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Thinking outside your borders te betalen.

art. 8 Diensten en producten

 1. Diensten zijn niet overdraagbaar op andere personen en afgesloten pakketten zijn daarom persoonsgebonden.
 2. Online producten die aangekocht zijn bij Thinking outside your borders zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet gedeeld worden met derden. De online producten blijven ten alle tijden eigendom van Thinking outside your borders en het delen van documenten met derden wordt onder geen enkele voorwaarde geaccepteerd. Er zullen juridische stappen worden ondernomen tegen de persoon die de gegevens openbaar maakt.

art. 9 Online dienstverlening

Thinking outside your borders werkt ook met e-consulten. Dit betekent dat men niet persé op locatie aanwezig hoeft te zijn. Thinking outside your borders werkt uitsluitend met Zoom en Whatsapp. Voor beide programma’s dient een applicatie gedownload te worden voor optimaal gebruik.

art. 10 Groepsconsulten

 1. Indien hier belangstelling voor is kunnen de medewerkers van Thinking outside your borders ook een of meerdere groepsconsulten aanbieden. De eis om aan een groepsconsult mee te kunnen doen is dat de informatie die gedeeld wordt tijdens een groepsconsult niet buiten de groep gedeeld mag worden.
 2. Tevens kan Thinking outside your borders bij niet voldoende klanten het groepsconsult annuleren.
 3. Annuleren voor een groepsconsult dient minimaal 14 dagen van te voren te worden doorgegeven zodat Thinking outside your borders de andere klanten tijdig op de hoogte kan stellen of het consult door gaat of geannuleerd wordt.
 4. Bij het niet tijdig annuleren van een groepsconsult worden de volledige consultkosten in rekening gebracht.

art. 11 Online omgeving

Alle klant gegevens worden opgeslagen via een online omgeving. Dit betekent dat men alleen bij de gegevens kan indien er gebruik wordt gemaakt van een username en wachtwoord. Toegang wordt alleen verleend tot de klant zelf of aan de ouders indien het een klant onder de 18 betreft. Er wordt geen toegang verleend aan andere personen. In de online omgeving zullen alle klant gegevens bekend worden gemaakt en de eventuele test resultaten zullen worden gedeeld. Tevens kan de klant hier aanvullend advies vinden.

art. 12 Reiskosten

Indien het van toepassing is dat de medewerkers achter Thinking outside your borders dienen te reizen voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dan worden hier reiskosten voor doorberekend.

Dit betreft 0.20 eurocent per kilometer of volledige vergoeding van de openbaar vervoerskosten.

art. 13 Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

art. 14 Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Thinking outside your borders te verrekenen met vordering op Thinking outside your borders.

art. 15 Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Thinking outside your borders enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

art. 16 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Thinking outside your borders voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Thinking outside your borders heft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Thinking outside your borders tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Thinking outside your borders tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

art. 17 Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vormen en op gewenste wijze beschikbaar aan Thinking outside your borders.
 2. Let op: indien het intake formulier niet 3 dagen voor de afspraak aanwezig is kan Thinking outside your borders besluiten om de afspraak te verplaatsen of te annuleren door het niet tijdig kunnen inlezen (annuleren kan kosteloos in de 48 uur voor het consult). Indien overeen wordt gekomen dat het intake formulier mag worden ingediend in een korter tijdsbestek dan heeft dit mogelijk invloed op de tijd die besteed kan worden in het eerste consult. Consult tijd wordt niet kosteloos verlengd en bij verlenging is de klant de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren verschuldigd.
 3. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

art. 18 Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Thinking outside your borders en de klant wordt aangegaan in overleg met de klant. Thinking outside your borders laat van te voren weten wat het traject inhoudt. Wanneer hier akkoord voor wordt gegeven.
 2. Na het verlopen van het overeengekomen traject kan de klant zelf beslissen om het te verlengen. Het traject wordt niet automatisch verlengd.
 3. Indien de klant of een medewerker van Thinking outside your borders het traject wil beëindigen dan is dit alleen mogelijk in overeenkomst met beide partijen.

art. 19 Geheimhouding

 1. De klant houdt informatie waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Thinking outside your borders schade kan berokkenen.
 2. Medewerkers van Thinking outside your borders behandelen de gegevens van klanten uiterst zorgvuldig en zullen geen gegevens met derden delen.

art. 20 Boetebeding

Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of gegevens deelt die eigendom zijn van Thinking outside your borders openbaar maakt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van Thinking outside your borders een onmiddellijk opeisbare boete.

 • Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

art. 21 Klachten

 1. De klant dient een door Thinking outside your borders geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen en Thinking outside your borders hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen binnen 2 maanden.
 2. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming, zodat Thinking outside your borders in staat is hierop adequaat te reageren.
 3. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Thinking outside your borders gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

art. 22 Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Thinking outside your borders.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Thinking outside your borders ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

art. 23 Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Thinking outside your borders een overeenkomst aangaat met meerdere cliënten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Thinking outside your borders verschuldigd zijn.

art. 24 Aansprakelijkheid Thinking outside your borders

 1. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of de informatie die tijdens een consult gedeeld wordt zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 2. De resultaten van het volgen van de tips en programma’s van Thinking outside your borders kunnen per persoon verschillen en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 3. Alle informatie dat valt onder de handelsnaam Thinking outside your borders heeft uitsluitend ten doel te informeren. De informatie is niet bedoeld om medisch advies te vervangen. Raadpleeg altijd een arts voordat je je dieet aanpast, supplementen neemt, medicatie stopzet of begint met een van de programma’s van Thinking outside your borders. De aanbieder Thinking outside your borders kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.
 4. De klant is zelf verantwoordelijk voor het bepalen of het advies/tips die hij van een van de medewerkers van Thinking outside your borders krijgt geen schade kan aanbrengen op de eigen gezondheid.
 5. Indien iemand na het volgen van een van de tips of programma’s van Thinking outside your borders negatieve veranderingen merkt dient hij direct contact op te nemen met een arts voor verdere observatie.
 6. Thinking outside your borders baseert haar content, tips en adviezen op basis van de wetenschap. Thinking outside your borders streeft er naar de meest recente informatie met de klant te delen, maar kan hier geen garantie op geven. Het gebruik van informatie dat verkregen is via de handelsnaam Thinking outside your borders is geheel op eigen risico.
 7. Hoewel alle medewerkers van Thinking outside your borders de beste intenties hebben kan er altijd iets voorvallen of kan het uw gezondheid negatief beïnvloeden. Geen een van de medewerkers van Thinking outside your borders kan aansprakelijk worden gesteld en de klant is zich er van bewust dat als hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden er geen schade claim tegen het personeel van Thinking outside your borders kan worden ingediend.

art. 25 AVG wet en regelgeving (privacy)

Thinking outside your borders zal de gegevens van klanten niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De gegevens worden automatisch 2 jaar na het plaatsen van de laatste order/consult verwijderd uit het systeem. Indien u tussentijds wenst de gegevens te verwijderen dient er contact op worden genomen met Thinking outside your borders via de officiële kanalen (telefoon of e-mail).

art. 26 Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Thinking outside your borders toerekenbar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Thinking outside your borders niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Thinking outside your borders in verzuim is.
 3. Thinking outside your borders heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Thinking outside your borders kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

art. 27 Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Thinking outside your borders in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Thinking outside your borders kan worden toegerekend in een van de wil van Thinking outside your borders onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Thinking outside your borders kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worde ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Thinking outside your borders 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Thinking outside your borders er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Thinking outside your borders is in een overmacht situatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

art. 28 Wijzigingen van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

art. 29 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Thinking outside your borders is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Thinking outside your borders zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

art. 30 Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomt tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Thinking outside your borders.

art. 31 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Thinking outside your borders bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

art. 32 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Thinking outside your borders is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 6 februari 2020.

Don`t copy text!